Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών
  • 1 θέση  ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών (Οικοδόμων)
  • 2 θέσεις  ΥΕ Εργατών-τριών Ταφής

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου  (Γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α'1, Θεσσαλονίκη), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

Βασ. Γεωργίου Α'1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψιν κας. Βλαχιώτη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2313317666, 2313317128, 2313317137, 2313317139, 2313317116).

Δείτε την ανακοίνωση αναλυτικά εδώ...