Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων του Ν. Πέλλας προκηρύσσεται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές εργασίες» στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση Κεντρικού Άξονα Τ.Κ. Άγρα» που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης και για 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

Συγκεκριμένα:

1 θέση  ΠΕ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΦ.Α. Πέλλας, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 58200 Έδεσσα, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Κωνσταντίνου Γιαβανίδη (τηλ. επικοινωνίας: 23810-24356), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 28-11-2016 ως 2-12-2016).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ...