Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΟΚΟΙΠΠ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΟΚΟΙΠΠ», που εδρεύει στο Δήμο Χανίων, και συγκεκριμένα:

  • 5 θέσεις  ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 12 θέσεις  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 2 θέσεις   ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 11 θέσεις  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • 1 θέση  ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  • 1 θέση  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • 1 θέση  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Αμιγώς Διοικητικού)

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2017, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΟΚΟΙΠΠ, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 ΧΑΝΙΑ, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Φουντουλάκη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2821341627).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, αρχίζει 30/11/2016 και λήγει 9/12/2016.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...