Το Ε λ λ η ν ι κ ό Α ν ο ι κ τ ό Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ223 «Πρόγραμμα Δράσης για τη Πρωτοβουλία του Ε.Α.Π. για την Εκπαίδευση Προσφύγων».

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος αφορά είκοσι μία (21) ΘΕΣΕΙΣ για την ανάθεση έργου και αναφέρονται χωριστά & ανά θέση οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα, συγκεκριμένα:

 • Ένας/μία (1) υπεύθυνος/η συντονισμού και υλοποίησης σε μονάδα τηλεκπαίδευσης και υποστήριξης προσφύγων (Δράσεις 12-13).
 • Ένας/μία (1) οδηγός και βοηθός συντονισμού μονάδας τηλεκπαίδευσης και υποστήριξης (Δράσεις 12-13).
 • Δύο (2) επιστημονικοί συνεργάτες με ειδίκευση στη διδακτική της γλώσσας ή/και της πολυγλωσσίας για την ανάπτυξη πολύγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού εκμάθησης γλώσσας σε ενήλικες με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 16).
 • Ένας (1) επιστημονικός συνεργάτης/ μία επιστημονική συνεργάτιδα με ειδίκευση στην αραβική γλώσσα και τον πολιτισμό για την ανάπτυξη πολύγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού εκμάθησης γλώσσας σε ενήλικες με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 16).
 • Ένας/μία (1) επιστημονικός συνεργάτης/επιστημονική συνεργάτιδα με ειδίκευση στην τεχνολογικά διαμεσολαβημένη γλωσσική διδασκαλία για την ανάπτυξη πολύγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού εκμάθησης γλώσσας σε ενήλικες με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 16).
 • Δύο (2) εκπαιδευτικοί με έδρα την Αθήνα για διδασκαλία ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 16).
 • Ένας/μία εκπαιδευτικός με έδρα τη Θεσσαλονίκη για διδασκαλία ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 16).
 • Ένας/μία (1) μεταφραστής/μεταφράστρια (από την ελληνική στην αραβική γλώσσα) για τη μετάφραση πολιτισμικά προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δράση 21).
 • Ένας/μία (1) μεταφραστής/μεταφράστρια (από την ελληνική στη φάρσι γλώσσα) για τη μετάφραση πολιτισμικά προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δράση 21).
 • Δύο (2) επιστημονικοί συνεργάτες με ειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την πολιτισμική προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δράση 22).
 • Ένας/μία (1) διαχειριστής/διαχειρίστρια επιμορφωτικού προγράμματος για τρεις κύκλους υλοποίησης (Δράση 8).
 • Ένας/μία (1) διαχειριστής/διαχειρίστρια διεξαγωγής πολιτισμικά προσαρμοσμένης ΘΕ για δύο κύκλους υλοποίησης (Δράση 21).
 • Ένας/μία (1) εικαστικός καλλιτέχνης (προσφυγικής ή ελληνικής καταγωγής) για την διοργάνωση καλλιτεχνικής έκθεσ?