Το  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου - Ειδικός  Λογαριασμός  Έρευνας  σύμφωνα  με  την  σχετική απόφαση  της  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ερευνών  (Συνεδρίαση 304/22.11.2016)  σας γνωστοποιεί    ότι    στο    πλαίσιο    υλοποίησης    της    Πράξης    «ΠΡΑΚΤΙΚΗ    ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού,  Εκπαίδευση  και  Δια Βίου  Μάθηση»  Άξονες  Προτεραιότητας  7  &  8, η οποία συγχρηματοδοτείται  από  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο  (Ε.Κ.Τ.) και  από  εθνικούς  πόρους,  ενδιαφέρεται  για  τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Ρόδο.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
  • Μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  Πανεπιστημίου  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
  • Τουλάχιστον Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Πιστοποιημένη  γνώση  χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα  MS  Office  (word,  excel, PowerPoint) και Διαδικτύου
  • Εμπειρία  στη  διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων  στο  πλαίσιο  του ΕΣΠΑ

Οι  ενδιαφερόμενοι/ες για  την παραπάνω  θέση καλούνται  να  υποβάλουν  σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Πρόταση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βεβαιώσεις εμπειρίας (πχ ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα)
  • Συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως τη Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 15:00.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...