Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για  την  κάλυψη  εποχικών  ή παροδικών  αναγκών  του Συγκροτήματος  Αράχθου/ΥΗΣ Πουρναρίου,  που εδρεύει στον Ν. Άρτας, και συγκεκριμένα:

1 θέση  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ - ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ - ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.2 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο, εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την υπογραφή  τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΑΧΘΟΥ/ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ - Τ.Κ: 471 00, Ν. ΑΡΤΑΣ, απευθύνοντάς την στην αρμόδια υπάλληλο υπόψη κας ΝΙΚΟΥ  (τηλ. επικοινωνίας: 26810-82461).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...