Η Περιφερειακή Ενότητα  Αχαΐας ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, που εδρεύει στην Πάτρα Ν. Αχαΐας, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα - φορτωτή)
  • 1 θέση  ΠΕ Γεωπόνων

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να  την  υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  γραφεία  της  υπηρεσίας μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β' ), T.K. 26110, Πάτρα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης  - Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Ανυφαντή Ρουμπίνης  (τηλ. επικοινωνίας: 2613613423).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...