Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή εποχικών αναγκών του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου, που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα:

2 θέσεις  ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-03-2017.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Λεωφόρος Στρατού 2,  Τ.Κ 54013 - Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, υπόψιν Κας Λαμπριανού Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313306400).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...