Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας για της ανάγκες αυτής στην Περιοχή  Θήβας, που εδρεύει στην Θήβα  του  Νομού  Βοιωτίας,  και  συγκεκριμένα:

1 θέση  ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΠΟΤΝΙΩΝ 30, Τ.Κ. 32200 - ΘΗΒΑ, απευθύνοντάς την  στον Υποτομέα Υποστήριξης, υπόψη  κου ΚΟΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Τηλ. Επικοινωνίας: 22620 -27213).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 26/11/2016 έως και 5/12/2016.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...