Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, και συγκεκριμένα:

2 θέσεις  ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-03-2017.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, ΤΚ. 41500,  Μεζούρλο-Λάρισα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας υπόψιν κου Γαρόφλου και κας Δηλημίτη (τηλ.επικοινωνίας: 2413508207-2413508282).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...