Ο ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος,  με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρική παρακολούθηση των μελών των Κ.Α.Π.Η.», συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους και με έναν (1) ΠΕ Ιατρό Παιδίατρο για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος,  με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρική παρακολούθηση των παιδιών των Παιδικών Σταθμών», συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν  την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία στην διεύθυνση:

Δεκελείας 97  - Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 14341 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Αικατερίνης Ψαρρά (τηλ. επικοινωνίας: 213-2049045).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  δημοσίευσης  της  παρούσας  σε  τοπική ημερήσια εφημερίδα ή της ανάρτησής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ...