Το  Κέντρο  Ανανεώσιμων  Πηγών  και  Εξοικονόμησης  Ενέργειας  (ΚΑΠΕ), προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας κατ 'αρχήν διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα:

 • Ένας/μία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ - για το Έργο: 'INSHIP - Integrating National Research Agendas on Solar Heat for Industrial Processes'
 • Ένας/μία Φυσικός ΠΕ - για το έργο: 'INSHIP- Integrating National Research Agendas on Solar Heat for Industrial Processes'
 • Ένας/μία Φυσικός ΠΕ - για το έργο: 'SOLAR-CV -  SSA to cover skill needs through delivery and recognition of EU joint CV in Concentrated Solar Power'
 • Ένας / μια Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ - για το έργο : 'Integrated Management Support for Energy efficiency in  Mediterranean  PUblic  buiLdings  -  IMPULSE  (MED  2014  - 2020)'
 • Ένας / μια Φυσικός ΠΕ - για το έργο  :  'ΧΜ  ΕΟX  Χρηματοδοτικός  Μηχανισμός  Ευρωπαϊκού Οικονομικού  Χώρου  2009-2014  -  Θεματική  Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας'
 • Ένας / μια Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ - για το έργο  :  'Promoting  innovative  nEtworks  and  cLusters  for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts  and iSlands - PELAGOS (MED 2014 - 2020)'
 • Ένας / μια Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ - για το  έργο : 'Promoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands - PRISMI'

    Οι  υποψήφιοι  καλούνται  να  υποβάλουν  αίτηση, όπου  θα  αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντός τους (κωδικός θέσης),  η  οποία  θα συνοδεύεται  από  πλήρη  φάκελο  δικαιολογητικών,  ήτοι:

 • Βιογραφικό σημείωμα,
 • Φωτοτυπία 2 όψεων ταυτότητας,
 • Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, 
 • Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας,
 • Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται  των  απαιτούμενων  προσόντων  και  εκτιμούν  ότι θα  βοηθήσει  στην επιλογή τους.

    Οι  αιτήσεις  με  τα  συνοδευτικά  στοιχεία  θα  πρέπει  να κατατεθούν  ή  να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, από την 1η/12/2016 με  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  στα  γραφεία  του ΚΑΠΕ  την 15η/12/2016 και ώρα 14:00 στη Δ/νση :

19χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη:

Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ...