Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με  ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Καλλιθέας    (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.)  που  εδρεύει  στον  Δήμο  Καλλιθέας με  αντικείμενο την  εκτέλεση  του  έργου:  «Οργάνωση  και  λειτουργία  της  δομής  του προγράμματος  Βοήθεια  στο  σπίτι στην  περιοχή  της  Νέας  Σμύρνης»  συνολικής διάρκειας  έως  δώδεκα  (12)  μήνες.

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ)

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη  επιστολή, στα   γραφεία   της   υπηρεσίας   μας   στην   ακόλουθη   διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ Ελευθερίου Βενιζέλου 156 Καλλιθέα Αττικής Τ.Κ. 176 75 Αθήνα,  απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού (Τηλ. Επικ.: 210 9580241, 210 9590626).

Υποβολή Αιτήσεων: έως και Τρίτη 13/12/2016.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...