Η  Εφορεία  Αρχαιοτήτων Σερρών ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας  Αρχαιοτήτων Σερρών, που  εδρεύει στις Σέρρες του Νομού Σερρών, και συγκεκριμένα:

  • 3 θέσεις  ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
  • 1 θέση  ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31 - 03 ? 2017.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, Εθνικής Αντίστασης 48, Τ.Κ. 621 22 Σέρρες, υπόψη κ. Νικολάου  Βλάσκου  ή  κ.  Κων/νου  Πάνου  και  από  ώρα  09:00  έως  13:00 (τηλ. επικοινωνίας:  23210 21084).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...