Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) του Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ψηφιοποίηση  και διάσωση οπτικοακουστικού  αρχείου  της  Δ.Ε.Π.Θ.Ε.» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΜΟΝΤΕΡ)

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο, εφόσον   η   εξουσιοδότηση   φέρει   την   υπογραφή   τους   θεωρημένη   από   δημόσια   αρχή,   είτε ταχυδρομικά με  συστημένη επιστολή, στα   γραφεία   της   υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική  Εταιρεία  Πληροφόρησης  Θεάματος  και  Επικοινωνίας, Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ 54621, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς  την  στη Γραμματεία πρωτοκόλλου, υπόψη επιτροπής ΣΜΕ1/2016 (τηλ. επικοινωνίας: 2310-261100  κα  Φράγκου και  κα  Σαλώνη).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...