Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Λειτουργία δημοτικών ιατρείων στα πλαίσια της ανάπτυξης υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», β) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» και γ) «Αποτύπωση και Εκπόνηση μελετών   Πυρασφάλειας   των   Σχολικών   Κτιρίων   Δήμου   Θεσσαλονίκης» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

  • 1 θέση ΤΕ Φυσικοθεραπευτής
  • 3 θέσεις  ΠΕ Ιατροί Εργασίας
  • 1 θέση  ΠΕ Τεχνικός Ασφαλείας
  • 2 θέσεις  ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός
  • 1 θέση  ΠΕ Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος (Ηλεκτρολόγος)

    Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο   από   αυτούς πρόσωπο,   εφόσον   η   εξουσιοδότηση   φέρει   την   υπογραφή   τους   θεωρημένη   από  δημόσια αρχή, στο Τμήμα  Γενικού  Πρωτοκόλλου και Διοικητικής  Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ.   Γεωργίου   Α'1,   Θεσσαλονίκη, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία  της υπηρεσίας  μας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Δήμος  Θεσσαλονίκης   Βασ. Γεωργίου  Α' 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.   54640, απευθύνοντάς στη   Δ/νση   Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326) υπόψιν κας Βλαχιώτη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2313317128, 2313317137, 2313317666).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...