Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την υλοποίηση  της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής   και   Επαγγελματικής   Ζωής»   στο   πλαίσιο   Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Δήμο Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά Ν. Αττικής και συγκεκριμένα:

  • 6 θέσεις  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • 4 θέσεις  ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
  • 2 θέσεις  ΔΕ Μαγείρων
  • 2 θέσεις  ΥΕ Βοηθών Μαγείρων
  • 2 θέσεις  ΠΕ Παιδιάτρων

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει  την υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κηφισιάς, Εμμ. Μπενάκη 3, Τ.Κ. 14561, Κηφισιά, υπόψη κου Πομόνη Ιωάννη ή κου Ζούμπου Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 2132007153 & 2132007155).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...