Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.  που  εδρεύει  στην  Ανάβυσσο  Αττικής  δυνάμει  του  άρθρου  93  του Ν.4310/2014  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  την  παράγραφο  1,  άρθρο    24  του Ν.4386/2016 καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. συνεδρία 241η/22.11.2016 προκηρύσσει την πρόσληψη  τεσσάρων (4)  ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Πιο αναλυτικά οι θέσεις:

  • Πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος:  AQUACOSM (Network of Leading European AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Mountains to Oceans from the Arctic to the Mediterranean).

1η θέση:   Έναν πτυχιούχο Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ, Μηχανικών Η/Υ ή συναφούς σχολής θετικών επιστημών.

2η θέση:  Έναν πτυχιούχο Πληροφορικής ή Επιστήμης Η/Υ ή Μηχανικών Η/Υ.

    Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει  την  υπογραφή  του  υποψηφίου  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  στα  γραφεία  των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΚΡΗΤΗΣ στο ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου,  Νομού Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Κ 71500 και ειδικότερα στη γραμματεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (αρμόδια κα Β. Δεσίπρη, τηλ επικοινωνίας 2810337806) είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην διεύθυνση αλληλογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε,  Τ.Θ 2214, Τ.Κ 71003, Ηράκλειο Κρήτης το αργότερο έως τις 16 Δεκεμβρίου 2016.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ...

  • Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα (12) μήνες, για την υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων του φορέα στα πλαίσια  του  προγράμματος:  Αναβάθμιση  Ειδικού  Λογαριασμού και  Υποστήριξη Ερευνητικών Προγραμμάτων και Έργων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

1η θέση:  Έναν πτυχιούχο ΠΕ Διοικητικού

    Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να υποβάλλουν  αίτηση  στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι), ή ταχυδρομικώς  στη  διεύθυνση  Λεωφ.  Αθηνών - Σουνίου  (46,7  χιλ.),  Τ.Θ.  712,  190  13 Ανάβυσσος (τηλ. 22910 76331) το αργότερο έως τις 16 Δεκεμβρίου 2016.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ...

  • Πρόσληψη ενός (1) ατόμου  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης για απασχόληση στο λογιστήριο του Ειδικού Λογαριασμού, στα πλ