Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο Ν. Μαγνησίας και συγκεκριμένα:

1 θέση  ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ - (C) Κατηγορίας  -  χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

1 θέση  ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Σκοπέλου, Τ.Κ. 37003, Σκόπελος Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Βασιλικής Γκίκα και κου Γεώργιου Γούλα (τηλ. επικοινωνίας: 2424350131 - 103).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...