Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την   πρόσληψη,   με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου, συνολικά ενός (1)  ατόμου για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  του ΚΜΕΕΕ   Χ-Λ-Ρ,   που   εδρεύει   σήμερα   στην   περιοχή Κατταβιάς-Ρόδου   και συγκεκριμένα:

1 θέση  ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ  Α.Ε. / ΚΜΕΕΕ  Χ-Λ-Ρ  (ΡΟΔΟΣ), Τ.Θ.  2631,  Τ.Κ.  85104 - Κρεμαστή  Ρόδου  υπόψη κ. Επ. Ιωαννίδη (τηλ. επικοινωνίας : 22410-41000,6973053638).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...