Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα Ν. Αχαΐας, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ Οικονομικού
  • 1 θέση  ΠΕ Διοικητικού
  • 1 θέση  ΠΕ Πληροφορικής (Software & Hardware)
  • 2 θέσεις  ΤΕ Οικονομικού (Λογιστικής)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών  -  Αθηνών  32  &  Αμερικής, Τ.Κ.  26441, Πάτρα, υπόψη κας Κατερίνας Κουκουλομμάτη (τηλ. επικοινωνίας: 2613613690).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...