Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Εθνική Συμμετοχή στο έργο 81205 (επαναστάσεις οδηγούμενες από το γραφένιο στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και παραπέρα) για τα έτη 2014-2016» που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Αρ. Έργου 82082, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ελευθέριος Λοιδωρίκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Παν. Ιωαννίνων), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Οπτοθερμική μοντελοποίηση, μελέτη και βελτιστοποίηση διατάξεων γραφενίου»

Διάρκεια σύμβασης: 5 μήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Μηχανικός ή Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών
  • Εμπειρία σε προγραμματισμό και υπολογιστικές τεχνικές
  • Υπολογιστικές μέθοδοι διάδοσης φωτός σε υλικά και διατάξεις νανοφωτονικής
  • Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
  • Προσωπική συνέντευξη
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ανακοινώσεις σε συνέδρια, λοιπές δημοσιεύσεις
  • Συστάσεις (2)
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

    Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης1 στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης θα πρέπει να συνοδεύεται από την πρόταση του ενδιαφερόμενου (κείμενο στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι είναι κατάλληλος να υλοποιήσει το ανατιθέμενο έργο της Πρόσκλησης), βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα.

    Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, το αργότερο μέχρι και την 19/12/2016.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...