Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ -  ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης  του έργου «Διερεύνηση  και  Αξιολόγηση  των  ποιοτικών  χαρακτηριστικών  γάλακτος  στις  περιοχές αρμοδιότητας των ΕΕΠΓ  Αχαϊας, Λάρισας & Ρεθύμνου».

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:

1. Την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ενός  (1) στατιστικού ή άλλου συναφούς ΑΕΙ με τόπο εκτέλεσης του έργου την Αθήνα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Nα κατέχει πτυχίο στην Στατιστική Επιστήμη ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή  αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
  • Nα κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην Ολική Διαχείριση Ποιότητας Ελληνικού ΑΕΙ ή άλλου  συναφούς  αντικειμένου  Ελληνικού  ΑΕΙ  ή  αντίστοιχο  τίτλο  από  ΑΕΙ  της  αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
  • Nα έχει άριστη γνώση πληροφορικής καθώς και προγραμμάτων στατιστικής επεξεργασίας (π.χ.  statgraphics, SPSS, κτλ).
  • Eμπειρία σε επεξεργασία αποτελεσμάτων σε αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα με τη χρήση προγραμμάτων στατιστικής (statgraphics, SPSS, κτλ).
  • Εμπειρία στην αξιολόγηση και επεξεργασία αναλύσεων των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος που να τεκμηριώνεται με αντίστοιχα αποδεικτικά. Εμπειρία σε στατιστική επεξεργασία των αναλύσεων του συγκεκριμένου έργου θα συνεκτιμηθεί.
  • Καλή γνώση Αγγλικών (Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί).

    Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 12/12/2016 και ώρα 13.00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 1422/39530 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...