Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα  με την από 6/21.11.2016 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 39ης Τακτικής Συνεδρίασης, ανακοινώνει, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» και κωδικό αριθμό 0130, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας, με αντικείμενο τη  «Διαχείριση του έργου "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού" (Κ.Α. 0291)».

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος  οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους).
 • Χρονική διάρκεια: Πέντε (5) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως δυο (2) μήνες.

    Οι  υποψήφιοι  καλούνται  να  υποβάλουν, μέχρι και τις 15/12/2016, με συστημένη επιστολή  ή απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, τα ακόλουθα:

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση σύμφωνα με το Παράρτημα «Υπόδειγμα αίτησης».
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
 • Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.
 • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα συνεκτιμώμενα επιθυμητά προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...