Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 23/11/2016 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την υλοποίηση της πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο   πλαίσιο   του   Επιχειρησιακού   Προγράμματος   «ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   ΚΑΙ   ΔΙΑ   ΒΙΟΥ   ΜΑΘΗΣΗ»   ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   7,8   ΟΙ   ΟΠΟΙΟΙ   ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ   ΑΠΟ   ΤΟ ΕΥΡΩΠΑ?ΚΟ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ   ΤΑΜΕΙΟ   (ΕΚΤ)   ΜΕ   ΤΙΤΛΟ   «Πρακτική   Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και κωδικό ΟΠΣ 5000615, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό  (2 άτομα) έως 31-10-2017 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΘΕΣΕΩΝ (1 & 2):  Διοικητική  Υποστήριξη  Κεντρικού  Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 1 & 2 :

  • Πτυχίο  ΑΕΙ  στις Κοινωνικές Επιστήμες: (Ελληνικού Πανεπιστημίου ή  ισότιμου ξένου Πανεπιστημίου αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ετήσιας τουλάχιστον  φοίτησης στις Κοινωνικές Επιστήμες.
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Ικανότητα χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών
  • Αποδεδειγμένη 4ετή εμπειρία σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων - έργων σε περιβάλλον ΕΛΚΕ.

     Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν εντός δέκα (10) ημερών, στο πρωτόκολλο   του   Ειδικού   Λογαριασμού   Κονδυλίων   και   Έρευνας   του   Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136,  Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 - 9201514 κα Γ. Λιάτσου)   ή   να   αποσταλούν   με   κούριερ   ή   ταχυδρομικώς   αποκλειστικά   με   συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 136,

Τ.Κ. 17671, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...