Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου  ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της  Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου που εδρεύει στη Ζάκυνθο, Πλ. Σολωμού 3, Τ.Κ. 29100 (για τις ανάγκες αυτής στο Βυζαντινό Μουσείο και στο Κάστρο Ζακύνθου) και συγκεκριμένα:

1 θέση  ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  -  Βυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου

1 θέση  ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  -  Κάστρο Ζακύνθου

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-03-2017.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Πλ. Σολωμού 3, Τ.Κ. 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ, υπόψη κας Καπνίση Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας: 26950 - 42714).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...