Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων της ειδικότητας  ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8)  μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νομό Λάρισας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν:

A) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΑ Α. Ε.  -  Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας  - Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ. 69/2016, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381). 

B) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηόσια αρχή, σε ία από τις ακόλουθες διευθύνσεις:

Κέντρο Διαλογής Λάρισας, 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 400 00- ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ. 2410-234786.  Υπεύθυνος: κ. Καραγεώργος Παναγιώτης.

Μονάδα Διανομής Λάρισας, 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 400 00- ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ. 2410-236992. Υπέυθυνος: κ. Καραούλης  Δημήτριος.

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφερειακή  Διεύθυνση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας των ΕΛΤΑ, στα οικεία καταστήματα των Υπηρεσιακών Λειτουργιών, όπου θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του  Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Λαρισαίων,  στον οποίο αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...