Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ανακοινώνεται:

  • Προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου ενταγμένου  στο  ΕΠ  «Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη»,  πράξη «Δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων Καρδάμαινας (πρώην) Δήμου Ηρακλειδών», 2ο υποέργο: «Αρχαιολογία»:

1 θέση  Αρχαιολόγος

3 θέσεις  ΥΕ Ειδικευμένων εργατών

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...

  • Προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου ενταγμένου  στο  ΕΠ  «Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη», υποέργου 5 «Αρχαιολογικών Εργασιών» πράξης «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Δικαίου»:

1 θέση  Αρχαιολόγος

2 θέσεις  ΥΕ Ειδικευμένων εργατών

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...

    Όσοι  επιθυμούν να  προσληφθούν, καλούνται να  συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη  από δημόσια  αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν  σφραγίδα  ταχυδρομείου έως την  ημερομηνία  λήξης υποβολής  των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην διεύθυνση: οδός Ιπποτών, Ρόδος 85131, υπόψη κ. Καραγιάννη  Βασίλη  ή Ψαρολογάκη   Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2241365215, 2241365301) εντός προθεσμίας   πέντε(5 )εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.yppo.gr)   και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον   πίνακα ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (από 09-12-2016 έως και 15-12-2016).