Ο  Πρόεδρος  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θήρας  του  Νομού  Κυκλάδων  έχοντας  υπ'  όψιν  τις ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει την υπ' αριθμ.  ΣΟΧ2/2016 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ(8) μήνες, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της ΔΕΥΑ Θήρας, που εδρεύει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φηρών Νομού Κυκλάδων, και συγκεκριμένα:

1 θέση  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 θέση  ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας νομού Κυκλάδων (ΔΕΤΑ Θήρας), Τ.Κ. 84700, Φηρά Θήρας, υπόψη κου Ρούσσου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 22860 -25393/ 25394).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...