Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού   προγράμματος   του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΚΑΙ   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», που  εδρεύει  στη  Γέφυρα  Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • 3 θέσεις  ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
  • 1 θέση  ΔΕ Μαγείρων
  • 1 θέση  ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2017, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», Δημοκρατίας 25, Τ.Κ. 57011 (Δημοτικό Κατάστημα), Γέφυρα Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την υπόψη κυρίου Κωνσταντίνου Παλιατσιώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2310-715256, 6980170393).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...