Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της ανάγκης εύρυθμης λειτουργίας του, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) έμπειρους επιστήμονες στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Δραστηριοτήτων Γραφείου Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) ΟΠΑ». Το φυσικό αντικείμενο του έργου το οποίο θα ανατεθεί στους ως άνω είναι, κυρίως, το εξής:

Ανάλυση και διαχείριση θεμάτων της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκτιμώμενη διάρκεια:  Έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης και με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

  • Πανεπιστημιακό Πτυχίο Θετικής κατεύθυνσης ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και κατάλληλα αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο και κατάλληλα αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
  • Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) χρόνων σε θέματα, υπηρεσίες ή μονάδες διαχείρισης ποιότητας ελληνικών Πανεπιστημίων.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη για την επιλογή, αλλά δεν αποτελεί κριτήριο περαιτέρω αξιολόγησης).

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 29 Δεκέμβρη 2016 (μέχρι ώρα 14:00).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...