Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά και Αιγαίου ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ,  6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Λέσβου, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης  -  Ταχυδρομικό Κατάστημα Αφάντου
  • 1 θέση  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης  -  Ταχυδρομικό Κατάστημα Έμπωνα
  • 1 θέση  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης  -  Ταχυδρομικό Κατάστημα Κω
  • 1 θέση  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης  -  Ταχυδρομικό Κατάστημα Μυκόνου
  • 1 θέση  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης  -  Ταχυδρομικό Κατάστημα Σίφνου
  • 1 θέση  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης  -  Ταχυδρομικό Κατάστημα Μυτιλήνης

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: από 7/12/2016 έως και 16/12/2016.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...