Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων [ενός (1) ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ,  7ωρης ημερήσιας απασχόλησης και ενός (1) ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας Διανομής - Διαμετακομιστικού Σταθμού Λαμίας, των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύει στο Νομό Φθιώτιδας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν:

  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΑ Α. Ε. - Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 72/2016, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381).

  • είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μονάδα  Διανομής -  Διαμετακομιστικός Σταθμός Λαμίας, Παπαποστόλου 61, 350 00 ΛΑΜΙΑ Τηλ. 22310-22217 Υπεύθυνη: κ. Μαυροειδή Ηλιάνα.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...