Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης  και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών» ανακοινώνει:

  • Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου,  συνολικά δύο (2)  ατόμων για  την  κάλυψη  εποχικών  ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» που εδρεύει στα Ιωάννινα, και συγκεκριμένα:

1 θέση  Δ.Ε. Μουσικών (Για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννιτών)

1 θέση  Π.Ε. Γυμναστών (Για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννιτών)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...

  • Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου,  συνολικά πέντε (5)  ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» που εδρεύει στα Ιωάννινα, και συγκεκριμένα:

1 θέση  Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννιτών)

1 θέση  Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (Για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννιτών)

2 θέσεις  Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννιτών)

1 θέση  Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (Για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αβέρωφ 6 Ιωάννινα ΤΚ 45221, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.Δ.Δ.  Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  και  Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών υπόψιν κου Γκουγιάννου Αθανάσιου (τηλ. επικοινωνίας: 2651001037).