Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - Κ.Δ.Α.Π. της επιχείρησης για το τρέχον σχολικό έτος, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού»,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, συνολικά δύο (02) ατόμων ωρομίσθιων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

1 θέση  Εκπαιδευτικό  - Διδακτικό προσωπικό ΤΕ/ΔΕ Μουσικών Σπουδών(ωρομίσθιος)

1 θέση  Εκπαιδευτικό - Διδακτικό προσωπικό ΤΕ/ΔΕ Θεατρικών Σπουδών(ωρομίσθιος)

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και έως  31/8/2017 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thessaloniki.gr και www.kedith.gr ή  να  την  παραλάβουν από  τα  γραφεία  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης ( Δ/νης: K. Καραμανλή 164, τηλ. 2311821722 κα Στ. Κωνσταντίνου & τηλ. 2311821723 κα Ζ. Χατζηαντωνίου) καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών  ημερών  από  την  δημοσίευση της  περίληψης  της  παρούσας  σε  δύο  ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της επιχείρησης καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...