Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν επτά (107) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Δημοτικό  Βρεφοκομείο  Αθηνών, που  εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΤΕ Εποπτών Υγείας (Εποπτών Δημόσιας Υγείας)
  • 62 θέσεις  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • 30 θέσεις  ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων
  • 14 θέσεις  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας μας   στην   ακόλουθη   διεύθυνση:

Δημοτικό  Βρεφοκομείο  Αθηνών,  Ρόδου  181 & Σερήνου,  Τ.Κ.  10443,  Σεπόλια,  απευθύνοντάς  την  στη  Δ/νση  Διοικητικού -Προσωπικού -Τμήμα  Προσωπικού,  υπόψη  κου  Νικολάου  Γαρδέρη  και  κας Σταυρούλας Μακρή (τηλ. επικοινωνίας: 210-5144453).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...