Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού - Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και  Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας ανακοινώνει την σύναψη μίσθωσης έργου συνολικά δύο  (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, που εδρεύει στην Ελευσίνα ,με αντικείμενο την εκτέλεση του  Έργου «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και  Αθλητισμού» , από έσοδα προερχόμενα  αποκλειστικά από αντίτιμο, για το έτος 2016 συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Οι θέσεις αναλυτικά:

1 θέση  ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

1 θέση  ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α με ειδικότητα μπαλέτο

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής  Αγωγής του Δήμου Ελευσίνας(Κίμωνος 11 & Παγκάλου, Ελευσίνα) τηλ. επικοινωνίας 2105565619 κατά τις ώρες 09.00π.μ -14.00μ.μ μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης πρόσληψης σε δύο τοπικές εφημερίδες  του Νομού Αττικής.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...