Ο  Ειδικός  Λογαριασμός Κονδυλίων  Έρευνας  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΜΣ», ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου, μερικής απασχόλησης (20 ώρες εβδομαδιαίως), διάρκειας επτά (7) μηνών:

Με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο την «Λειτουργική υποστήριξη και εποπτεία των εργαστηρίων Η/Υ αλλά και των λοιπών ερευνητικών - εκπαιδευτικών εργαστηρίων της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα».

Απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους:

  • Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ πληροφορικής.
  • Επιθυμητή γνώση/εμπειρία στη διαχείριση δικτύων.
  • Επιθυμητή  γνώση/εμπειρία στην  κατασκευή  και  υποστήριξη  ιστοσελίδων  σε περιβάλλοντα Wordpress.
  • Επιθυμητή εμπειρία  στην  επίλυση  συνηθέστερων   τεχνικών   προβλημάτων   Η/Υ   και προβλημάτων λειτουργικών συστημάτων Windows καθώς και εφαρμογών γραφείου.
  • Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα πληροφορικής.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  κατά τη  σύνταξη της αίτησης/πρότασής τους  δεν  μπορούν  να  αναφερθούν  σε αιτήσεις υποψηφιότητας που έχουν ήδη υποβάλει σε προηγούμενες προσκλήσεις.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν, με  ταχυμεταφορά, το  αργότερο  μέχρι 22 Δεκεμβρίου  2016 και  ώρα  14:00 στην  ακόλουθη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Π.Δ.Μ.

Πάρκο Αγ. Δημητρίου

50100 Κοζάνη

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...