Στα  πλαίσια  της  αναμενόμενης  έναρξης  της Πράξης  με  τίτλο  «Στρατηγική  Ανάπτυξη  Ινστιτούτου Βιοϊατρικών  Ερευνών  «Αλέξανδρος  Φλέμιγκ»  και  κωδικό  MIS  5002562 τριετούς  διάρκειας,  το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει σειρά ερευνητικών θέσεων με συμβάσεις εργασίας ή έργου ορισμένου χρόνου σε διάφορα ερευνητικά αντικείμενα και διάρκεια, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

 • Θέση 1,2 (Βιοεπιστήμονας μεταπτυχιακός φοιτητής)

Παθοφυσιολογία πνευμονικής ίνωσης

 • Θέση 3 (Βιολόγος ή ανοσολόγος μεταδιδάκτορας)

Συννοσηρότητες σε ζωϊκά μοντέλα αρθρίτιδας

 • Θέση 4,5 (Βιολόγος μεταπτυχιακός φοιτητής)

Μετα-μεταγραφικοί μηχανισμοί ρύθμισης της φλεγμονής

 • Θέση 6,7 (Βιολόγος μεταπτυχιακός φοιτητής)

Μελέτη των κυτταρικών συνδέσεων στην καρκινική αγγειογένεση

 • Θέση 8 (Βιοτεχνολόγος/Γεωπόνος μεταπτυχιακός φοιτητής)

Μελέτη παθοφυσιολογικών μηχανισμών σε μοντέλο νευρομυϊκής νόσου στο ποντίκι

 • Θέση 9 (Βιοτεχνολόγος/Γεωπόνος μεταδιδάκτορας)

Μελέτη παθοφυσιολογικών μηχανισμών σε μοντέλο νευρομυϊκής νόσου στο ποντίκι

 • Θέση 10 (Βιοεπιστήμονας μεταδιδάκτορας)

Πρωτεωμική και φωσφοπρωτεωμική ανάλυση ιστών διαγονιδιακών ζώων

 • Θέση 11,12 (Βιοεπιστήμονας μεταπτυχιακός φοιτητής)

Εύρεση και ταυτοποίηση γονιδίων που διέπουν την εξοικείωση στην Drosophila melanogaster

 • Θέση 13 (Τεχνικός μέσης εκπαίδευσης)

Καλλιέργεια, γενετική και φαρμακολογική σάρωση στην Drosophila melanogaster

 • Θέση 14 (Βιοεπιστήμονας/Τεχνικός εργαστηρίου)

Συμπεριφορική και ιστολογική ανάλυση σε μοντέλα άνοιας και γνωσιακών δυσλειτουργιών στην Drosophila melanogaster

 • Θέση 15 (Βιοεπιστήμονας μεταπτυχιακός φοιτητής)

Μηχανισμοί γνωσιακής δυσλειτουργίας και νευροεκφύλισης σε άνοιες

 • Θέση 16 (Βιοεπιστήμονας μεταδιδάκτορας)

O ρόλος της ενεργού μεταγραφής στην κυτταροτοξικότητα

 • Θέση 17 (Βιοεπιστήμονας μεταδιδάκτορας)

Μελέτη του ρόλου μεγάλων μη-κωδικών RNA στον καρκίνο του προστάτη

 • Θέση 18 (Βιολόγος μεταπτυχιακός φοιτητής)

Μελέτη του ρόλου μεγάλων μη-κωδικών RNA στον καρκίνο του προστάτη

    Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα  πρέπει  να  υποβάλουν  αίτηση  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση secretariat@fleming.gr με συνημμένα  βιογραφικό σημείωμα και τ?