Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, Λάρισας και Νεμέας (Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ), που εδρεύουν ανά την επικράτεια, και συγκεκριμένα:

  • 3 θέσεις  ΥΕ Φύλακες - ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  • 3 θέσεις  ΥΕ Φύλακες - ΕΠΑ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
  • 3 θέσεις  ΥΕ Φύλακες - ΕΠΑ.Σ. ΝΕΜΕΑΣ

Διάρκεια σύμβασης:  6 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, Τ.Κ. 111 45 - Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, υπόψιν κ. Ελένης Ασημακοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210-8392068).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...