Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρού Μικροβιολόγου για την λειτουργία των δημοτικών ιατρείων της Δημοτικής Κοινότητας Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου   (Ε.Α.Π)   ΑΕΙ   ή   Προγραμμάτων   Σπουδών   Επιλογής   (Π.Σ.Ε)   ΑΕΙ   της ημεδαπής   ή   ισότιμος   τίτλος   σχολών   της   ημεδαπής   ή   αλλοδαπής,   αντίστοιχης ειδικότητας,
  • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
  • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας,
  • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και
  • Βεβαίωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-10-2017.

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται από 15/12/2016 έως 27/12/2016.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...