Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  ενός  (1)  ατόμου  για  την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα & Μεσοχώρας, που εδρεύει στο Νομό Καρδίτσας  και  συγκεκριμένα:

1 θέση  Δ.Ε Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών & Υποσταθμών

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

Υποβολή Αιτήσεων 14.12.2016 έως 23.12.2016.

    Οι   ενδιαφερόμενοι   καλούνται   να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ -ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 2  και   να   την   υποβάλουν,   είτε αυτοπροσώπως,   είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο, εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη από Δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ ΑΕ / ΥΗΣ Ν. Πλαστήρας & Μεσοχώρας - ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -Τ.Κ 43100 - Τ.Θ 123 απευθύνοντάς  την  στους  αρμόδιους  υπαλλήλους  κ.κ. Α. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ και Ε. ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ τηλέφωνο (24410 55010).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...