Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», που  εδρεύει  στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει  του  άρθρου  93  του  Ν.4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο  24 του Ν.4386/2016 καθώς και  την  απόφαση  του  Δ.Σ.  συνεδρία 595η, προκηρύσσει  την  πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη - Πτυχιούχου Φυσικής - με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:

  • Πτυχίο Φυσικής.
  • Εμπειρία σε υπολογιστικές τεχνικές για μαγνητικά νανοσωματίδια, που να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.
  • Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους.
  • Πολύ  καλή  εμπειρία  σε  χρήση  γλώσσας  προγραμματισμού fortran και περιβάλλον Linux.

    Οι  αιτήσεις πρέπει  να  υποβληθούν  δεσμευτικά  μέχρι την Κυριακή  8  Ιανουαρίου 2017 (23:59) μέσω e-mail με  θέμα:  Αίτηση  Υποψηφιότητας  για  την  α.π. 015/2016-2438 Προκήρυξη,   στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου   του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...