Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης  του  έργου «Υποστήριξη  τεχνοοικονομικών  λειτουργιών  ΕΛΚΕ  ΕΜΠ», με κωδικό  ΕΛΚΕ 64/0116 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.Γρηγορόπουλο Γρηγόριο, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, και συγκεκριμένα:

  • 3 άτομα για τη Λογιστική Υποστήριξη του ΕΛΚΕ ΕΜΠ
  • 1 άτομο για την Διαχείριση  των  Αιτημάτων  Προμηθειών  και  την Υποστήριξη  και  Παρακολούθηση Διαδικασίας Διαγωνισμών του  ΕΛΚΕ ΕΜΠ
  • 6 άτομα για τη Διαχείριση των Ερευνητικών Προγραμμάτων  του ΕΛΚΕ ΕΜΠ
  • 2 άτομα για την Γραμματειακή Υποστήριξη του ΕΛΚΕ ΕΜΠ

    Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι ένα έτος από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

    Οι  προτάσεις  και  τα  λοιπά  δικαιολογητικά θα  πρέπει  να  κατατεθούν  στο  Πρωτόκολλο  του  Ειδικού Λογαριασμού  του  Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου  σε  κλειστό  φάκελο  είτε  αυτοπροσώπως,  είτε  να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 23/12/2016 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9

157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...