Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 489/ 07-12-2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση έργων που  χρηματοδοτούνται  από  την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο  πλαίσιο των  δράσεων FP7 και HORIZON 2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Χρυσολούρη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων  και  Αεροναυπηγών  Μηχανικών,  του  Πανεπιστημίου  Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου.

Παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Διάρκεια σύμβασης/συμφωνητικού: Θα ορίζεται ανά ανάθεση/ έργο σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης με δυνατότητα ανανέωσης.

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 01/01/2017

    Το έργο δύναται να υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού / Δυναμικής Μηχανών, του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

    Οι  ενδιαφερόμενοι,  παρακαλούνται  να  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  τις  προτάσεις  τους  με  τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων - Προτάσεων της Επιτροπής  Ερευνών  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  και  συγκεκριμένα  στον  σύνδεσμο http://proskliseis.upatras.gr/, μέχρι την 30/12/2016 (κατ? ελάχιστον 15 ημέρες από την επομένη της ανάρτησης).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...