Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου ''Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες'' της πράξης ''Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου-Αυγούστου 1998/Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων κατάντη των αναβαθμών ανάσχεσης φερτών στην Ηλιούπολη, όσον αφορά στους βασικούς Συλλεκτήριους Αγωγούς Σ2 και Σ3 - Φάση Β απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών'' για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31/12/2017 ως εξής:

2 θέσεις  Αρχαιολόγος ΠΕ

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2-4, Αθήνα τ.κ 117-24 απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών υπόψιν κ. Χουντάλα Βαγγέλη (τηλ. επικοινωνίας: 210 9225114), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο δικτυακό κόμβο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (diavgeia.gov.gr) καθώς και α) στη μεν ιστοσελίδα www.yppo.gr --> Ανακοινώσεις -Προκηρύξεις επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις» β) στη δε ιστοσελίδα http://new.culture.gr -->Ενημέρωση και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 19-12-2016 έως 23-12-2016, και κατά τις ώρες 9:00 - 13:00.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...