Το  Ίδρυμα «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου «Παροχή Συσσιτίου» της  Πράξης «Δομή Παροχής Συσσιτίου  και  Κοινωνικό  Φαρμακείο  Δήμου  Ρόδου»,  στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 -2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  4  «ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» -ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΔΟΜΕΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΒΑΣΙΚΩΝ  ΑΓΑΘΩΝ:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ  - ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ  - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ», στο  Ίδρυμα  «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ», Ρόδου που  εδρεύει  στη  Ρόδο  Ν. Δωδεκανήσου, και  συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • 1 θέση  ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 1 θέση  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 1 θέση  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Ίδρυμα «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» Ρόδου, Ερυθρού  Σταυρού  6,  Τ.Κ.  85132  Ρόδος, απευθύνοντάς την στο  Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Τσαμπίκας Καλαμαρά (τηλ. επικοινωνίας: 22410 - 44600).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...