Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, εκατόν δεκατριών (113) ατόμων (κατ? άρθρο 14 παράγραφος 2  περίπτωση  η  και  ιε  Νόμου  2190/1994  και  σύμφωνα  με  τη παράγραφο κζ  του  άρθρου 4  της  ΠΥΣ 33/2006 , που προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.4325/2015) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών  των  υπηρεσιών  των  προγραμμάτων  και  των  δράσεων  του  19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Δεν  ισχύει  το  παραπάνω  κώλυμα  για    υποψήφιους    των  θέσεων    βοηθητικού  ή ανειδίκευτου  προσωπικού, υπό  την  προϋπόθεση  ότι  έχουν  εκτίσει  την  ποινή  ή  τα  μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό τον όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
  • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι υπήκοοι χωρών μελών της ΕΕ, με βασική προϋπόθεση την καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
  • Η εμπειρία αποδεικνύεται με πρωτότυπη βεβαίωση ή επικυρωμένο αντίγραφο από τον εργοδότη. Eίναι  δεκτά  και  απλά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  πρωτότυπες  βεβαιώσεις  οι  οποίες  φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  που  είναι  αναρτημένη  στο site του ΦΕΣΤΙΒΑΛ www.filmfestival.gr και  να  την  υποβάλουν  ηλεκτρονικά.  Στη  συνέχεια,  θα  πρέπει  να προσκομίσουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας  τους  δικαιολογητικά, στα  γραφεία  του  Φεστιβάλ  στη  Θεσσαλονίκη  είτε  στην  Αθήνα. (Θεσσαλονίκη: Πλ. Αριστοτέλους 10, 6ος ορ. και Αθήνα: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ.). Η υποβολή των  δικαιολογητικών  θα  γίνεται  καθημερινά  από  Δευτέρα  έως  Παρασκευή  από  10:00 - 17:00.  Είναι δυνατή  η  υποβολή  των  δικαιολογητικών  και  ταχυδρομικά  με  καταληκτική  ημερομηνία  σφραγίδας ταχυδρομείου την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016.

Δείτε τις θέσεις αναλυτικά εδώ...