Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τεμπών, που εδρεύει στο Μακρυχώρι Λάρισας, και συγκεκριμένα:

1 θέση  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) [Με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ? (C) κατηγορίας - Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ,  Μακρυχώρι Λάρισας, Τ.Κ. 40006, υπόψη κας Δήμητρας Παπαδημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 24953-50410).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...