Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών  του  Δήμου  Ιλίου,  που  εδρεύει  στο  Ίλιον,  με αντικείμενο  την εκτέλεση του έργου: «Διασφάλιση Απρόσκοπτης Λειτουργίας Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ιλίου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

1 θέση  ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Δήμος  Ιλίου,  Κάλχου  48-50,  Τ.Κ.  131  22,  Ίλιον, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κ.κ. Σαγματοπούλου, Λιατήρη και Σφέτσα (τηλ. επικοινωνίας: 213 2030105,122 και 126 αντίστοιχα).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του  δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...